Postup v případě reklamace

V případě reklamace zákazník postupuje tak, že nejprve kontaktuje e-mailem [email protected] dodavatele.

Obvykle do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář „reklamační formulář“. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, z jakého důvodu byly doručeny dodavateli, budou vráceny odesilateli.

Je nutné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o nákladech této přepravy). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, dodavatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které dodavatel od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání dodavatelem nabízený). Pro vrácení plateb dodavatel použije stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčí jinak. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu  [email protected] nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení od smlouvy zákazník uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předloží originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, z jakého důvodu byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesilateli.

8) Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

9) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


Pozor! 

Při vrácení nebo výměně zboží veškeré náklady spojené s dopravou zboží k prodejci (služby dopravce) a výběrem peněz (všechny bankovní transakce) přebírá kupující.

Soubory ke stažení

Reklamační formulář

Formulář odsoupení od smlouvy